fredag den 30. oktober 2015

REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING

Hermed følger referatet af den stiftende generalforsamling mandag den 26. oktober 2015.


Referat af stiftende generalforsamling i foreningen
”Snittefest i Danmark”
afholdt 26.oktober 2015

Der var inviteret til generalforsamlingen gennem mail og opslag på blog og Facebook.
Der var 14 fremmødte deltagere.
Som dirigent valgtes Tim Krat, og som referent valgtes Peter Laurents.

Ad.01: Præsentation af rammer og idegrundlag for etablering af foreningen:
Styregruppen for snittefesten 2015 redegjorde i store træk for tankerne og motivationen for at etablere en forening. Formålet er – udfra internationalt forbillede - at sikre at der arrangeres og gennemføres snittefest årligt, og ved at være en etableret forening er der større muligheder for dels at sikre en mere sammenhængende logistik i forhold til medlemmer og interesserede, og dels er der en række krav omkring økonomi og fundraising der skal opfyldes. Der har i 2015 været ca 75 deltagere, og det er målet for foreningen at skabe en snittefest der økonomisk hviler i sig selv, og som byder på fagligt kvalificerede og spændende workshops for deltagerne. Boserupgaard har i 2015 lagt rammer og grej/værktøj til arrangementet, og stiller sig fortsat gratis  til rådighed i forhold til samarbejde og til at kunne benytte lokaler og arealer til kommende års snittefester.

Ad.02: Brainstorm, tanker, ideer og forslag vedr. snittefest 2016:
Forsamlingen deltes i mindre grupper, og drøftede ideer og tanker omkring indhold og rammer for sittefesten 2016. Det følgende er et koncentrat af de præsenterede tanker:
-       Vigtigt at fastholde hyggeelementet fredag aften, men sikre at man sidder samlet og ikke spredt i ”rundesnitningen”
-       Meget gerne udvide snittefesten til også at omhandle søndag – dels for at give mere indhold og tid, og dels for at imødekomme de deltagere der kommer lagvejs fra.
-       Etablering af ”masterclass” i stedet for foredrag – en kombination af fortælling og afprøvning af metoder.
-       Meget gerne musik/sang som en del af hyggen ved aftenbålet
-       Workshops/undervisere skal have faglig tyngde, således at de både appellerer til nye og erfarne snittere der kan deltage udfra eget erfaringsniveau.
-       Etablering af værktøjsbod med salg af værktøj, bøger m.m – også gerne brugtmarked
-       Workshop: smed i arbejde – hvordan bliver værktøjet lavet?
-       Foredrag: værktøj/snittebænke/huggeblokke – materialer, bast, rødder, træ, vidjer
-       ”Prøv en kniv med guidning”
-       ”Den lille snitteopgave” – snitteopgaver til forskellige alders-/målgrupper
-       Stigeværksted
-       Lav en birkebarksskede til din nyindkøbte snittekniv
-       Miniworkshops af 30/60 mins varighed
-       Flere demo/masterclass seancer
-       Trædrejning på vippelad
-       Længerevarende workshops – gerne heldags – så man kan blive færdig med sine projekter. Evt kurser over 2-3 dage…
-       Workshop – lær at bruge en snittebænk
-       Vigtigt at snittefesten er bredt funderet i forhold til målgrupper – alle skal føle sig velkomne, uanset niveau
-       Der må gerne være gentagelser i forhold til workshops/emner fra år til år – det er ikke hele programmet der nødvendigvis skal udskiftes.
-       Vigtigt at sikre at der er et fast madhold der sikrer forplejningen (min 2 pers)
-       Ikke udvide deltagerantallet voldsomt – hvis man deler indkvartering og workshops til hytter omkring Boserupgaard vil det betyde at snittefesten opdles, og det sociale element/stemningen vil blive udvandet.
Ovennævnte ideer og tanker overleveres til planlægningsgruppen for  snittefesten 2016.

Ad.03: Præsentation og godkendelse af vedtægter for foreningen:
Det udsendte forslag til vedtægter blev gennemgået. Foreningens primære formål er at arrangere en årlig snittefest, og den valgte bestyrelse er således primært styregruppe og tovholdere/ for de nedsatte arbejdsgrupper. Der var enighed om at indføre et årligt medlemskontingent til ”support” af foreningens hjemmeside m.m. Kontingentet fastsættes til 50,kr årligt. Vedtægterne blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad.04: Præsentation af dato for Snittefest 2016:
Snittefest 2016 afholdes på Boserupgaard i weekenden 19.-21.august. Det er op til planlægningsgruppen af afgøre om snittefesten udvides til også at inkludere søndag. Under forudsætning af at der lejes en toiletvogn, vil arrangementet godt kunne bære 100 deltagere. Det besluttedes derfor at udvide deltagerantallet til 100, og samtidig tilrettelægge 7-9 workshops, således at holdene ikke bliver for store. Muligheden for evt at lade søndagen være åben for publikum udefra drøftedes, og beslutning herom overlades til planlægningsgruppen.

Ad.05: Valg af bestyrelse:
Følgende personer valgtes til bestyrelsen, og konstituerede sig herefter således:
-       Formand: Frank Egholm – valgt for 2 år. På valg igen i 2017
-       Sekretær/kasserer: Peter Baloo Laurents – valgt for 1 år. På valg i 2016
-       Bestyrelsesmedlem: Stig Pedersen – valgt for 1 år. På valg i 2016
-       Bestyrelsesmedlem: Peter Hersted – valgt for 2 år. På valg i 2017
-       Suppleant med møderet: Danny Wangsøe – valgt for 1 år. På valg i 2016

Bestyrelsen mødes første gang mandag d.23.november 2015 kl.16.30 på Boserupgaard.
På dette møde tilrettelægges fremadrettet logistik. Husk derfor computer. Frank laver og udsender dagsorden. Peter B sørger for nøgle og kaffe/the m.m.

Ad.06: Evt. Nedsættelse af arbejdsgrupper vedr. snittefest 2016:
Der blev ikke nedsat konkrete arbejdsgrupper, men efter bestyrelsens første møde vil der blive udsendt opfordringer til at melde sig til varetagelse af praktiske opgaver. Der er en del af årets deltagere der på mail har tilkendegivet at de gerne leverer praktisk arbejdskraft før og efter snittefesten. Disse kontaktes snarest. Under punktet meldte følgende sig endvidere til praktiske opgaver:
Thomas Søe: Workshop-/miniworkshopholder, samt praktisk forberedelse
Danny Wangsøe: Praktiske opgaver
Betina Christensen: Gerne hjælpe med morgenmad
Klaus Andersen. Praktiske opgaver
Jannie Seiffert: Gerne praktiske opgaver
Christina Hinding: Evt praktisk hjælp i forhold til madlogistik, men primært deltager


Herefter opløstes generalforsamlingen i god ro og orden.Tim Krat                                                                                             Peter Laurents
Dirigent                                                                                              Referent


Ingen kommentarer:

Send en kommentar