søndag den 4. februar 2018

Ordinær generalforsamling i foreningen
”Snittefest i Danmark”
Onsdag d. 7.marts 2018
Kl.19.00
På Boserupgaard, Boserupvej 82, 4000 Roskilde
(Husk at parkering skal foretages på P-pladsen ved indgangen til skoven)


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen ovenstående tid og sted.

Årets generalforsamling starter med et kort foredrag af Frank Egholm omkring emnet at afholde sløjd og snitteaktiviteter med børn på en Steinerskole.

Dagsordenen gennemføres herefter jf. vedtægterne, således:

Dagsorden:
01:                 Velkomst ved formanden
-        Valg af dirigent
-        Valg af referent

02:                 Bestyrelsens beretning for det forgangne år v/Frank

03:                 Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for det forgangne år v/Peter

04:                 Eventuelle forslag til behandling
-        Forslag der ønskes behandlet på generelforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1.marts på mailadressen snittefest@gmail.com

05:                 Fastsættelse af årskontingent for 2018
-        Bestyrelsen fremsætter forslag om uændret medlemskontingent for 2018 – altså en bibeholdelse af årskontingent på kr. 50,-

06:                 Valg af bestyrelse og suppleanter (medlemmer for 2 år, suppleanter for 1 år)
-        På valg er:
o   Frank Egholm – modtager genvalg
o   Peter Hersted – modtager genvalg

Bestyrelsen er også planlægningsgruppe for årets snittefest, og det ønskes at bestyrelsen udvides med 1-2 medlemmer. Kandidater kan enten opstille på dagen, eller tilkendegive interesse ved at kontakte sekretær Peter Laurents på tlf.3062 4542 inden mødet.

07:                 Valg af revisor for det kommende år (valget er gældende for 1 år)

08:                 Evt.
-        Under dette punkt kan alt drøftes, men intet besluttes….

Af hensyn til forberedelse og traktement, bedes tilmelding til generalforsamlingen foretaget til sekretæren – Peter Laurents på mail: baloo@laurents.net senest 3.marts.

Foreningen er vært ved kaffe, the og kage – samt en øl eller vand ved generalforsamlingen.

Med venlig hilsen & på gensyn

bestyrelsen


Ingen kommentarer:

Send en kommentar